FÖRBUNDEN I FACKEN INOM INDUSTRIN HAR IDAG ÖVERLÄMNAT GEMENSAMMA OCH FÖRBUNDSSPECIFIKA AVTALSKRAV TILL SINA RESPEKTIVE MOTPARTER

De gemensamma avtalskraven är desamma som presenterades den 4 november. Facken inom industrin kräver löneökningar på 3,0 procent med individgaranti på minst 530 kronor per månad samt fortsatta avsättningar till systemet för deltidspension/flexpension. Ytterligare avtalskrav är att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning…

läs mer

JA TILL AVTALSPLATTFORM FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 4 november.  Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 3,0 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension, åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering, samt åtgärder för att främja…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRINS FÖRSLAG TILL AVTALSPLATTFORM 2020

Idag den 4 november 2019 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam avtalsplattform inför avtalsförhandlingarna 2020. Facken inom industrins gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till delpension och flexpension samt åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten.  Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2018

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2018 var den genomsnittliga timkostnaden för en industrianställd i Sverige 372 kronor, vilket är något lägre än det västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2018 ökade de reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i…

läs mer

LÖNER INOM INDUSTRIN 2018

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.   Löneutvecklingen för de industrianställda 2018 blev 2,6 procent. De reala lönerna…

läs mer