De fem fackförbunden som är med i Facken inom industrin har tillsammans med  tolv arbetsgivarorganisationer, som organiserar företag inom industrin, undertecknat Industriavtalet. Facken inom industrin och de tolv arbetsgivarorganisationerna utgör tillsammans Industrins parter.

Avtalet har undertecknats av medlemmarna i Industrirådet (tidigare Industrikommittén) som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Samarbetsavtalet handlar bland annat om att öka partssamarbetet när det gäller att utveckla svensk industri. Parterna har instiftat ett Industrins utvecklingsråd där bl. a. frågor som rör utbildning, forskning, innovation, energi och jämställdhet är prioriterade. Parterna kommer också att verka för att  kunskapen och insikt om industrins betydelse för Sverige utveckling ökar.

Det nya Industriavtalet utgår från att parterna träffar avtal om löner och anställningsvillkor på förbundsnivå. Hur förhandlingsprocessen ska gå till regleras i det nya förhandlingsavtalet. Där tydliggör parterna den gemensamma uppfattningen att det kostnadsmärke som etablerats inom industrin ska vara en norm även för övriga arbetsmarknaden. Parterna förbinder sig också att verka för att så blir fallet.