Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. De fem förbund som ingår i Facken inom industrin är GS, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet. Industriavtalet lägger grunden för parternas gemensamma arbete med att utveckla svensk industri och reglerar formerna för riksavtalsförhandlingar mellan parterna.

En viktig uppgift för Facken inom industrin är att samordna förbundens agerande gentemot arbetsgivarparten. Detta är särskilt viktigt under en avtalsrörelse och sker genom att komma överens om en gemensam avtalsplattform. Avtalsplattformen ligger till grund för förbundens förhandlingskrav på alla avtalsområden inom industrin. Under avtalsrörelsen finns det ett nära samarbete mellan förbunds- och förhandlingsledningar inom berörda fackförbund. Samarbetet mellan förbunden i Facken inom industrin sker med respekt för varje förbunds suveränitet. Det innebär inga begränsningar för förbundens möjligheter att uppträda enskilt.

 

Facken inom industrin har följande huvuduppgifter:

Samordna fackens agerande gentemot arbetsgivarorganisationerna inom industrin. (Uppgifter och förhållningssätt mellan förbunden under en avtalsrörelse framgår av § 7)

Verka för förhandlingsformer på svensk arbetsmarknad som gör att den internationellt konkurrensutsatta sektorn kan ha en lönenormerande roll.

Verka för ett ökat partssamarbete med arbetsgivarna inom industrin i syfte att utveckla och stärka svensk industri.

Bereda frågor inför möten med representanter för industrins arbetsgivarorganisationer där Facken inom industrin agerar gemensamt.

Utse fackliga ledamöter i branschövergripande partsgemensamma program- och arbetsgrupper och följa gruppernas arbete.

Ta fram ekonomiska bedömningar inför en avtalsrörelse.

Följa och rapportera om utvecklingen av löner och arbetskraftskostnader i Sverige och internationellt.

Främja ett fördjupat fackligt samarbete inom industrin på alla nivåer.

Driva gemensamma projekt samt pröva och utveckla olika former av samarbete och samverkan i syfte att nå ökad effektivitet och bättre utnyttja förbundens resurser.