Facken inom industrin är överens om att arbeta för följande mål
Kollektivavtalens ställning bör stärkas

Facken inom industrin ska arbeta för att stärka det svenska partssystemet och kollektivavtalets ställning. Fack, arbetsgivare och statsmakterna behöver utveckla ett tydligare förhållningssätt till frågan om lag eller avtal. Arbetsgivarna behöver bli mer benägna att reglera frågor i kollektivavtal. Statsmakterna bör agera så att de stärker parts- och kollektivavtalssystemet.

Riksavtalen ska täcka alla anställda

Facken inom industrin ska arbeta för att de riksavtal som förbunden tecknar reglerar anställningsvillkoren för samtliga anställda inom industrin. Det innebär att alla anställda på alla arbetsplatser inom industrin bör omfattas av rikstäckande branschvisa kollektivavtal. Riksavtalen kan sedan kompletteras med lokala överenskommelser på arbetsplatserna.

Stärka det lokala facket

Facken inom industrin ska arbeta för att stärka det lokala fackets ställning. Lokala överenskommelser om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor ska utgå från riksavtalens bestämmelser, men kunna anpassas och förbättras utifrån lokala förhållanden. Det kräver ett starkt lokalt fack som kan balansera de lokala arbetsgivarnas makt.

Reallöneökningar och förbättrade anställningsvillkor

Facken inom industrin ska arbeta för reala löneökningar och förbättrade anställningsvillkor exempelvis ökad anställningstrygghet, utvecklat stöd i omställningssituationer, allas rätt till utveckling i arbetet, ökade satsningar på utbildning och kompetensutveckling, en bättre arbetsmiljö och ett arbetsliv fritt från diskriminering.

En stark, växande och konkurrenskraftig svensk industri

För att förbättra de anställdas villkor och utvecklingsmöjligheter ska Facken inom industrin arbeta för en stark, växande och konkurrenskraftig svensk industri.