Föreliggande förslag till avtalspolitisk plattform innehåller fyra delar.

I den första delen, avsnitt A, anges ett antal principiellt viktiga utgångspunkter för förbundens gemensamma agerande.

I avsnitt B anges ett antal avtalspolitiska mål som förbunden är överens om att arbeta för. Målen är av långsiktigt karaktär och har betydelse för förbunden när de agerar gemensamt, både i avtalsrörelser och mellan avtalsrörelserna.

I avsnitt C beskrivs några allmänna förutsättningar inför avtalsrörelsen 2017.

I avsnitt D behandlas förslag till gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Det är de gemensamt angivna  avtalskraven i avsnitt D som förbunden kommer att driva gemensamt jämt emot industrins arbetsgivare.  Detta förutsatt att förbundens beslutade instanser under november månad beslutar ställa sig bakom det utarbetade förslaget.

Läs hela plattformen: här