För att utveckla parternas samarbete kring industrins utvecklings- och förhandlingsfrågor organiserar parterna Industrins ekonomiska råd som består av fyra ekonomer som inte är anställda i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation. Ekonomiska rådet ska lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av Industrirådet, Industrins utvecklingsråd, Industrins förhandlingsråd eller de opartiska ordförandena enligt förhandlingsavtalet. Uppdrag som bestäms av Industrins utvecklingsråd eller Industrins förhandlingsråd ska fastställas av Industriutskottet.

Ekonomiska rådet svarar självständigt för sina utlåtanden och rekommendationer. Ekonomiska rådet ska dock under arbetet samråda med och inhämta synpunkter från parterna, främst från organisationernas chefsekonomer eller motsvarande befattningshavare.

Ledamöter

Ola Bergström, Professor, Göteborgs Universitet (ordförande)
Lena Sellgren, Chefekonom, Business Sweden
Kristina Nyström, Professor, Kungliga tekniska högskolan
Göran Hjelm, Ek. dr. Finanspolitiska rådet