FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER INTE UPP SISTA AVTALSÅRET

Fackförbunden i Facken inom industrin har under september 2021 beslutat om att inte säga upp det sista året i det avtal som förbunden tecknade med arbetsgivarparter inom industrin i november 2020. Möjligheten att säga upp avtalet finns för att kunna ta hänsyn till om förhållandena väsentligt förändrats. Facken inom industrins bedömning är att någon sådan förändring inte skett jämfört med läget när avtalen tecknades. Återhämtningen efter pandemin har löpt på ungefär som Facken inom industrin förväntade. Löneökningstakten under innevarande avtalsperiod är förenlig med inflationsmålet, en god återhämtning i produktion och sysselsättning samtidigt som kravet på internationell konkurrenskraft uppfylls.

Läs hela pressmeddelandet här