Facken om utvärdering av penningpolitiken

Facken inom industrin har lämnat ett yttrande över Marvin Goodfriends och Mervyn Kings ”Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015”.  I yttrande framför Facken inom industrin att införandet av ett inflationsmål och en självständig Riksbank har varit positivt och bidragit till en bättre fungerande lönebildning. Inflationsmålet har fungerat som ett nominellt ankare för pris- och lönebildningen i Sverige. Det har varit viktigt.

Facken inom industrin anser att under en del av den period som är föremål för utvärdering blev Riksbanken otydlig med inflationsmålets betydelse. Riksbanken vidgade sitt penningpolitiska uppdrag. Utvecklingen av de privata hushållens skuldsättning blev en ny målvariabel för penningpolitiken. Denna utvidgning av det penningpolitiska uppdraget sänkte inflationsmålets trovärdighet. Under den period som utvärderingen täcker är detta den allvarligaste kritiken som kan riktas mot Riksbanken. Om det råder oklarhet om målet riskerar penningpolitiken att tappa kraft och förlora sin funktion som ankare för den nominella pris- och lönebildningen.

Facken inom industrin kan se fördelar med att Riksbanken ändrar sin målva­riabel till KPIF eller HIKP. Det skulle kunna underlätta kommunikationen av penningpolitiken och stärka inflationsmålets roll som ankare för pris- och lönebildningen i Sverige. Facken kan också se fördelar med att återinföra ett tole­ransintervall. Däremot är Facken inom industrin tveksamma till att målvariabelns definition ska fastställas av riksdagen och att inflationsmålet med automatik ska vara föremål för en översyn vart tionde år.

Läs hela yttrandet eller sammanfattningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *