Högt stämningsläge men svag produktion

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin, som kom den 27 januari, visar på ett fortsatt mycket starkt läge även om den föll tillbaks något från decembermånads rekord höga nivå. Industriföretagen rapporterar om god order- och produktionstillväxt de senaste månaderna och är jämförelsevis nöjda med orderstockarna. Därtill är produktionsplanerna på tre månaders sikt fortsatt mycket optimistiska.

Inköpschefsindex för januari steg från 60,2 i december till 62,0 i januari och nådde därmed den högsta noteringen sedan hösten 2010. Delindex för produktion och sysselsättning gav de största bidragen till uppgången. Alla delindex utom lager befinner sig över 60-strecket.

Diagram
KI konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin (vänster skala) Inköpschefsindex (höger skala)

dia
I SCB:s industriproduktionsindex (IPI) syns ännu inget genomslag i form av ökad produktion. IPI för december 2016 visar istället på en svag nedgång jämfört med december 2015, -0,9 procent. IPI redovisas bara som utveckling mätt i fasta priser vilket gör att man inte vet hur industriproduktionen utvecklas mätt i löpande priser. Statistik över prisutvecklingen på industriprodukter visar att prisökningen tagit fart under slutet av 2016. Möjligen bidrar det till det förhöjda stämningsläget inom industrin.

Statistiken över utvecklingen av industrins omsättning visar på en ökning. Den kalender och säsongsrensade serien för industrins omsättning visar på en ökning på 1,5 procent under november och december mätt i fasta priser. Ofta följer IPI och omsättningsstatistiken varandra relativt väl men under hösten har omsättningsstatistiken visat på en högre ökning. Omsättningsökningen mätt i löpande priser är hela 10 procent i december men den siffran är inte kalenderdagsjusterad och inte heller säsongjusterad. Skillnaden mellan omsättningsökningen mätt i fasta respektive löpande priser tyder på en prisökning på över 5 procent i december 2016. Det kan vara en förklaring till företagens optimistiska syn på framtiden.

I månadsskiftet februari/mars kommer mer statistik från SCB om industriproduktionen under sista kvartalet 2016. Då baserat på nationalräkenskaperna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *