Konjunkturbarometern april 2016

Diagrammet visar konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin enligt Konjunkturinstitutets månadsvisa konjunkturbarometer. Konfidensindikatorn är ett sammantaget mått som konstrueras utifrån svar på frågor som ställs till företagen om exempelvis orderingång, orderstock, produktion, priser och antal anställda.  Konfidensindikatorn beräknas som medelvärdet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för ett antal frågor. Serien standardiseras till medelvärde 100 och standardavvikelse 10.

konfidensindikator

Källa: Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer 27 april 2016
Läs mer om inflationsutvecklingen och reallöneutveckling m.m. i häftet Industrin och dess anställda

Industrin och dess anställda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *