MISSA INTE VÅRT WEBBINARIUM ”KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH FACKET”

Betydelsen av fackligt arbete och fackens roll för industrins klimatomställning var ämnet när Facken inom industrin tidigare i somras bjöd in till webbinarium. Förtroendevalda från industriföretag runt om i landet berättade om hur de lokalt på olika sätt är engagerade i och jobbar med klimatfrågan. Under webbinariet gjordes även en utblick över industrifackens arbete i Tyskland.

Enigheten var bred bland deltagarna om fackens viktiga roll i klimatomställningen. Det finns ett stort engagemang hos industrins anställda, och med hjälp av kunskap, inflytande och samarbete kan fack och anställda bidra till att industrin ställer om samtidigt som hållbara jobb skapas.

Se hela eller delar av webbinariet här.

Nedan följer en sammanfattning av vad som togs upp på webbinariet.

Kompetensutveckling allt viktigare

Webbinariet inleddes med att Martin Linder, FI Rådet och förbundsordförande för Unionen, gav sin bild av varför klimatomställningen är en facklig fråga. Han konstaterade att klimatomställningen förändrar både teknik, marknader, produkter och affärsmodeller, och allt detta påverkar de anställda.

Han konstaterade att klimatomställning handlar om en facklig grundfråga – att gemensamt påverka för ett gott arbetsliv och ett gott samhälle. För att omställningen ska kunna ske måste den vara rättvis, annars kommer den inte att accepteras. Här blir fackets roll väldigt tydlig. Kompetensutveckling, både på kort och lång sikt, blir än viktigare.

Klimatomställningen skapar dessutom möjligheter för industrin och med det investeringar och jobb. Men för det krävs rätt beslut och förutsättningar från politiskt håll. Det handlar t.ex. om utbildning, tillståndsprocesser och elförsörjning. Det här är frågor som Facken inom industrin driver gemensamt med arbetsgivarna.

Ellika Berglund Aas, utredare på IF Metall, berättade om arbetet i Facken inom industrins klimatarbetsgrupp. Förbundens gemensamma ställningstaganden finns samlade i en rapport, och fokus är det facklig perspektivet på klimatomställning.
martin-elilka

 

 

 

 

Om de tyska industrifackens klimatarbete

Kajsa Borgnäs berättade sedan om industrifacken arbete i Tyskland. Kajsa Borgnäs har fram tills nyligen lett den tyska fackliga tankesmedjan Stiftung Arbeit und Umwelt, och jobbar numera för tyska socialdemokratiska partiet.

Hon konstaterade att klimatfrågan de senaste åren gått från att inte riktigt tas på allvar till att bli en fråga högst på agendan, både hos företagsledningar och fack. Jobb och investeringar riskerar helt enkelt att hamna någon annanstans om man inte agerar.

De tyska facken driver bland annat på för teknisk omställning i företagen, och att det ska finnas offentligt stöd för de stora riskfyllda investeringar som krävs. Hon berättade också om initiativ kring att kartlägga framtida kompetensbehov inom olika yrkesroller för att bättre kunna utbilda i rätt riktning. Det diskuteras även förslag om att stärka facken när det gäller beslut om investeringar kopplat till klimatomställningen.

Kajsas medskick var att se möjligheterna med breda allianser, för samarbete och utbyte av perspektiv. I Tyskland tittar facken t.ex. på att samarbeta med gröna NGO:s. Som arbetstagare är man mer direkt påverkad av klimatomställningens konsekvenser, än som exempelvis konsument, och det är ett viktigt perspektiv att bidra med i debatten och politikutvecklingen.  
kajsa-borgnas

 

 

 

 

 

 

Perspektiv från lokalt förtroendevalda

En panel med lokalt förtroendevalda diskuterade sedan klimatomställningen ur ett lokalfackligt perspektiv. Hela panelen var överens om att klimatfrågan tydligt märks på företaget, både när det gäller produkter, investeringar och förändrade kompetensbehov. Facken lokalt måste vara med, få information och möjlighet att bidra med erfarenheter och lösningar.

Tomas Karlsson, IF Metalls klubbordförande på SSAB i Luleå, är nöjd med att de fackliga representanterna varit med på hela resan under den stora omställning som företaget just nu är mitt uppe i. Stora investeringar i ny teknik ska kraftigt minska koldioxidutsläppen i stålproduktionen. För att allt ska kunna falla på plats behövs både politiska beslut och rätt kompetens, och här har företaget och facken samma agenda.

Vikten av fackligt samarbete exemplifierades av Joakim Dahlin, klubbordförande för Unionen på Aurobay i Skövde, som tillverkar motorer åt Volvo Cars. När Volvo fattade beslutet att satsa på elmotorer istället för förbränningsmotorer var beslutet först att detta inte skulle ske i Skövdefabriken. Men tack vara att de lokala facken gick ihop, använde sina kontakter och visade på alternativa vägar, kunde de få företaget att ändra inställning.

Förändrade kompetensbehov i klimatomställningens spår är en central fråga för de lokala facken. Bettina Kylefors, förtroendevald på Akademikerföreningen på Scania, berättade om att de just nu är uppe i en enorm transformation där helt nya produkter utvecklas. Det behövs nya kompetenser och det snabbt. 

En viktig uppgift för facket är att få medlemmarna att förstå att en stor omställning pågår och få upp viljan att vecklas. I arbetsvardagen har alla fullt upp, men det gäller att få medlemmarna att lyfta blicken och tänka framtid. En utmaning som lyftes var att många inte hinner med att stärka sin kompetens på grund av tidsbrist – det måste finnas tid avsatt till kompetensutveckling. En annan del är att se till att arbetsgivaren är tydlig med vilken kompetens som behövs i framtiden.

Företagen måste också förstå vikten av att vara attraktiv i konkurrensen om kompetensen. En tydlig klimatprofil kan hjälpa till att locka unga till industrin, betonade bland annat Morgan Pettersson, GS-fackets klubbordförande på Tetra Pak.

Så kan fackklubbar jobba med klimatfrågan

Webbinariet gav flera medskick och tips från panelen och deltagare i hur man kan bedriva lokalt fackligt arbete kopplat till klimatomställningen. Ett första steg är att ta upp dialogen med företaget och att föra upp frågan på agendan. En viktig fråga att adressera gäller vart företaget vill och vilken kompetens behövs. Risken är annars att företaget fortsätter i gamla hjulspår. 

Ett tips som gavs var att bjuda in företrädare från företaget som pratar om framtiden på medlemsmöten. I gruppdiskussionerna lyftes just efterfrågan på mer dialog med företagsledningen, liksom mer kunskap om hur klimatomställningen påverkar företaget och de anställda. Även att internt utbilda, öka medvetenheten och föra en aktiv dialog med medlemmarna pekades ut.
panelen

 

 

 

 

Facken inom industrins fortsatta arbete med klimatfrågan

Webbinariet summerades av Facken inom industrins klimatarbetsgrupp som konstaterade att det finns ett stort engagemang för klimatfrågor hos förtroendevalda och anställda inom industrin, samt att facken har en viktig roll. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under hösten, och bland annat sammanställa alla inspel som framkom under webbinariets samtal och gruppdiskussioner.

Det konstaterades avslutningsvis att det finns en stor möjlighet att från fackligt håll samarbeta och påverka företagen att ställa om och att göra det på ett sätt som skapar hållbara jobb.