Facken inom industrin har följande gemensamma utgångspunkter för sitt samarbete
Samarbete mellan suveräna förbund

Facken inom industrin förbinder sig att sinsemellan iaktta vissa regler när de bedriver avtalsrörelse gentemot arbetsgivarorganisationer inom industrin. I övrigt ska samarbetet ske med beaktande av förbundens suveränitet och ska inte utgöra något hinder för förbundens möjligheter att uppträda enskilt.

Alla förbund ska vinna på samarbetet

Förutsättningarna för ett starkt och varaktigt samarbete är att alla förbunds medlemmar vinner på samarbetet. Det medför att förbunden, utöver att ta tillvara sina egna medlemmars intresse, har att väga in samarbetets resultat också för övriga förbunds medlemmar.

Lönebildningen är arbetsmarknadsparternas ansvar

Löneökningarnas storlek och fördelning samt formerna för förhandlingar ska bestämmas av arbetsmarknadens parter. Lönebildningen är arbetsmarknadsparternas ansvar. Ansvaret för lönebildningen och den ekonomiska politiken ska hållas isär. Finanspolitik, inklusive justeringar av skatteskalor, är riksdagen och regeringens ansvar och ska inte blandas samman med löneförhandlingar.

Riksbankens inflationsmål

Riksdagen har beslutat att målet för den svenska penningpolitiken är att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har preciserat ett operativt mål som innebär att den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska vara två procent. Det är en viktig utgångspunkt för parterna. Parterna bör, i förhandlingar om nya löneavtal, agera som om Riksbanken når sitt inflationsmål. Parterna bör däremot inte ta hänsyn till tillfälliga svängningar i den svenska växelkursen eller förändringar av räntenivån.

Den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande

Sverige är ett litet land med stort internationellt beroende. Välfärdsnivån beror i hög utsträckning på hur svensktillverkade produkter värderas på de internationellt konkurrensutsatta marknaderna, i Sverige och utomlands. Företag i den internationellt konkurrensutsatta sektorn har små möjligheter att vältra över kostnaderna på andra. Det utgör en restriktion för löneökningarnas storlek som har konsekvenser för hela den svenska arbetsmarknaden. Den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande för hela arbetsmarknaden. Avtalsområdena inom industrin utgör kärnan i den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Därför bör parterna inom industrin vara först med att teckna nya avtal. När Facken inom industrin gemensamt tar ansvar för normeringen vinner den kraft och legitimitet på svensk arbetsmarknad. Det är en bra ordning för industrin, industrins anställda och hela den samhällsekonomiska utvecklingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *