Syfte

• Stärka de fackliga organisationernas position och öka den fackliga styrkan gentemot industrins arbetsgivarorganisationer

• Värna de rikstäckande branschvisa kollektivavtalen och principen om att överenskommelser om nya riksavtal ska innehålla bestämmelser om höjning av utgående lön

• Stärka den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll på svensk arbetsmarknad

Samarbetet mellan de fackförbund som utgör Facken inom industrin startade 1996 då fackförbunden tog initiativ till de samtal som kom att leda fram till det första Industriavtalet. Det fackliga initiativet syftade till att få en bättre ordning för lönebildningen, stärka och utveckla svensk industri och öka satsningarna på kompetensutveckling för industrins anställda. Efter att det första Industriavtalet undertecknades 1997 har samarbetet och samverkan mellan förbunden i Facken inom industrin utvecklats och fördjupats.

Mycket av samarbetet har en koppling till Industriavtalet och bedrivs tillsammans eller gentemot industrins arbetsgivarorganisationer. Samarbetet kan indelas i aktiviteter som syftar till Industriell utveckling respektive aktiviteter kopplat till avtalsfrågor och avtalsförhandlingar. Samtidigt är förbunden i Facken inom industrin eniga om att det fackliga samarbetet går utöver det som följer av Industriavtalet och skulle fortsätta även om Industriavtalet skulle upphöra eller förändras.

Under hösten 2010, då förhandlingar inleddes om ett nytt Industriavtal, enades fackförbunden i Facken inom industrin om en gemensam avsiktsförklaring som en grund för det fackliga samarbetet.Av avsiktsförklaringen framgår att Facken inom industrins arbete ska främja förbundens gemensamma intressen. I det ingår att förbundens medlemmar har en stark ställning på arbetsmarknaden och att alla anställda kan växa och utvecklas i sitt arbete i en dynamisk och konkurrenskraftig svensk industri.